اصول و مبانی ضد انفجار

اصول و مبانی ضد انفجار

/post-7

طبقه بندی فضاهای  قابل اشتعال در صنعت صنایع نفت و گاز: بر اساس حضور گازها بخارات و غبارات قابل اشتعال در استاندارد  IEC مناطق خطر به سه منطقه تقسیم شده است که به آنها Zone گفته می شود.