به نام او


همراهان گرامی سلام؛

با توجه به تغییرات گسترده ایجاد شده در سبک زندگی امروز بشر و با عنایت به پیشرفت های هر روزه علم و فن آوری ، در می یابیم ایجاد ارتباط و تعامل نیز در این رهگذار دچار دگرگونی های فراوان شده و بر همین اساس هم اندیشی و انتقال و تبادل تجربیات و معلومات نیز در ساختارهای جدیدی در حال انجام است.

ما نیز با در نظر گرفتن  ساختگاه های فکری و زمینه های فعالیت تجاری مجموعه ، گرچه با تاخیر بسیار اما با نگاهی رو به آینده بر آن شدیم که در راستای هم افزایی و ایجاد بلوغ فکری در زمینه های مرتبط با فعالیت های خود، هر هفته با طرح و بررسی یک یا دو موضوع با شما همراهان به بحث بنشینیم و اطلاعات محدود خود را با شما گرامیان به اشتراک گذاریم.

باشد که گام نهادن در این راستا بتواند ذره ای بر دانش خود و مخاطبان عزیزمان افزوده و به گسترده شدن دایره اطلاعات و توانمندی هایمان منجر گردد.

بدیهی است در این راه خود را محتاج راهنمایی ها و حمایت های کارشناسان مبرز این عرصه می دانیم و با آغوشی باز و با کمال تواضع قدردان تذکرات و کمک های شما عزیزان خواهیم بود.

نویسنده: بابک پیرمیشانی