تولید محتوای علمی

دیباچه

/post-6

با توجه به تغییرات گسترده ایجاد شده در سبک زندگی امروز بشر و با عنایت به پیشرفت های هر روزه علم و فن آوری ، در می یابیم ایجاد ارتباط و تعامل نیز در این رهگذار دچار دگرگونی های فراوان شده و بر همین اساس هم اندیشی و انتقال و تبادل تجربیات و معلومات نیز در ساختارهای جدیدی در حال انجام است.